Yo'Sarin bloguje

Přeskočit navigaci

 • Všechny sekce
  (116 článků)
 • Fotogalerie
  (14 článků)
 • PC
  (15 článků)
 • Jen tak
  (58 článků)
 • Povídky
  (4 články)
 • O bloku
  (7 článků)
 • Škola
  (9 článků)
 • Hádanky
  (3 články)
 • Štafety
  (6 článků)
 • Přihlášení
 • Přepínač stylů

 • X36SOJ - semestrální práce

  1. 9. 2008, 15:40 napsal Yo'Sarin, sekce Škola, přečteno 1102×, Linkuj si !

  Tentokrát pro vás mám svou semestrální (čerstvě odevzdanou) práci na předmět X36SOJ (strojově orientované jazyky). Semestrálka je psaná (pochopitelně) v assembleru (fuj) a myslím že celkem povedená.

  Jde o aplikaci na způsob "The game of Life" - aplikace podle určitých parametrů simuluje život.

  Ovládání

  O "The Game of Life"

  Hra života je jednoduchý matematický model, simulující život řídící se jednoduchými pravidly. Na počátku hry je dán "počáteční stav" (jediný prvek náhody v celém modelu) a model se dále rozvíjí podle jednoduchých pravidel:

  1. Každý bod má 8 sousedů:
   X X X X 0 X X X X
  2. kolonie v daném bodě ožije pouze tehdy, když má právě tři živé sousedy:
   0 ožije: 0 neožije: - X - X - X - 0 X X 0 - X - - X - -
  3. kolonie zůstane naživo pouze tehdy, pokud má právě dva nebo tři živé sousedy

  Počet živých sousedů se vždy počítá vzhledem k situaci *před* aplikováním těchto pravidel - nejdříve prostě musíme najít všechny kolonie které vzniknou/zaniknou, než kteroukoli z nich změníme.

  Známé chyby

  Práci jsem odevzdával Ivanu Šimečkovi - celé odevzdávání zabralo cca 5 minut (maximálně). Práce má lehce přes 600 řádků (+ cca 200 řádků v souboru ve kterém je uložená počáteční mapa.

  Ke stažení

  Celou semestrálku si můžete stáhnout. (zip soubor, cca 6kb, obsahuje startovní plán, zdrojový kód a readme)

  hra_zivota.asm

  ;org 70000 org 256 jmp start %include "herniplan.asm" ; ukazatel (7*7) cursorPointer db 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0 db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 db 2, 0, 0, 9, 0, 0, 2 db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 db 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 db 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0 cursorPos dw 320*200/2 - 160 + 3 + 3*320 ; startovní pozice kurzoru - jeho levý horní roh pauza dw 1 upraveno dw 1 perioda dw 20 seed dw 33442 start: ; nastavení zobrazení mov ah, 0 mov al, 13h ; 320 * 200 * 256 int 10h call initPlan mov cx, 2 ; že program poběží nadále xor dx, dx krok: add dx, 1 int 1Ch mov al, 20h out 50h, al call odstranKurzor cmp byte[pauza], 0 jne zapauzovano cmp [perioda], dx ja zapauzovano call zij call upravovani xor dx, dx zapauzovano: call cteniKlavesy call initPlan loop krok mov ah, 00 mov al, 03 int 10h ; zpet do textoveho rezimu ret konec: mov cx, 1 ; cx = 1 -> konec loop ret pridej: ; přidání bodu push si push ax mov si, plan add si, 320*200 sub si, [cursorPos] add si, 320*3+3 mov byte[si], 1 pop ax pop si ret smaz: ; smazání bodu push si mov si, plan add si, 320*200 sub si, [cursorPos] add si, 320*3+3 mov byte[si], 0 pop si ret smazCtverec: ; smazání bodu a celého jeho okolí push si push cx mov si, plan add si, 320*200 sub si, [cursorPos] mov cx, 7 smazRadek: push cx mov cx, 7 smazBod: mov byte[si], 0 inc si loop smazBod add si, 320-7 pop cx loop smazRadek pop cx pop si ret zapauzovat: ; pauza - život se zastaví push ax mov ax, word[pauza] xor ax, 1 mov word[pauza], ax pop ax ret krokovat: ; jeden krok života push ax mov ax, [upraveno] call odstranKurzor cmp ax, 1 je budemeZit call upravovani jmp konecKrokovani budemeZit: call zij konecKrokovani: ;call initPlan xor ax, 1 mov [upraveno], ax pop ax ret novyPlan: ; vytvoří nový (náhodný) plán push ax push si push cx mov si, plan mov cx, 320 * 200 vygenerujBod: mov ax, 100 call nahCislo cmp ax, 30 ; pravděpodobnost (%) že bude v tomhle bodě kolonie ja neniKolonie mov byte[si], 1 jmp dalsiBod neniKolonie: mov byte[si], 0 dalsiBod: inc si loop vygenerujBod pop cx pop si pop ax ret smazatVse: push cx push si mov cx, 320*200 smazBodik: mov byte[si], 0 inc si loop smazBodik ;call initPlan pop si pop cx ret initPlan: ; inicializace plánu podle [plan] push ax push es push di push cx push si mov ax, 0A000h; ;mov ax, 0B800h mov es, ax mov cx, 320*200 mov si, plan vybarvi: cmp cx, [cursorPos] jne nekresliKurzor call kresliKurzor nekresliKurzor: cmp byte[si], 0 je mrtvaBarva cmp byte[si], 1 je zivaBarva cmp byte[si], 3 je budeZivaBarva cmp byte[si], 2 je budeMrtvaBarva jmp vlastniBarva mrtvaBarva: mov al,0 ; černá jmp udelejTecku zivaBarva: mov al,8 ; ? jmp udelejTecku budeMrtvaBarva: mov al,4 ; červená (?) jmp udelejTecku budeZivaBarva: mov al,2 ; zelená jmp udelejTecku vlastniBarva: mov al,byte[si] jmp udelejTecku udelejTecku: stosb inc si loop vybarvi pop si pop cx pop di pop es pop ax ret kresliKurzor: ; do mapy (plánu) přidá kurzor push cx push si push ax push di mov cx, 7 mov di, cursorPointer kurzorRadek: push cx mov cx, 7 kurzorKrok: mov al, byte[si] add al, byte[di] mov byte[si], al inc si inc di loop kurzorKrok add si, 320 - 7 pop cx loop kurzorRadek pop di pop ax pop si pop cx ret odstranKurzor: ; odstraní kurzor z mapy push cx push si push ax push di mov cx, 7 mov di, cursorPointer mov si, plan add si, 320*200 sub si, [cursorPos] smazKurzorRadek: push cx mov cx, 7 smazKurzorKrok: mov al, byte[si] mov ah, byte[di] cmp ah, al ja preskocBod ;kurzor tady v tom místě už byl asi smazán sub al, ah mov byte[si], al preskocBod: inc si inc di loop smazKurzorKrok add si, 320 - 7 pop cx loop smazKurzorRadek pop di pop ax pop si pop cx ret kurzorUp: push ax mov ax, [cursorPos] add ax, 320 cmp ax, 320*200 - 1 jnb upNeukladat mov [cursorPos], ax upNeukladat: pop ax ret kurzorDown: push ax mov ax, [cursorPos] sub ax, 320 cmp ax, 7*320 jbe downNeukladat mov [cursorPos], ax downNeukladat: pop ax ret kurzorLeft: push ax mov ax, [cursorPos] add ax, 1 cmp ax, 320*200 - 1 jnb leftNeukladat mov [cursorPos], ax leftNeukladat: pop ax ret kurzorRight: push ax mov ax, [cursorPos] sub ax, 1 cmp ax, 7*320 + 7 jbe rightNeukladat mov [cursorPos], ax rightNeukladat: pop ax ret speedUp: push ax mov ax, [perioda] cmp ax, 0 je speedUpEnd dec ax mov [perioda], ax speedUpEnd: pop ax ret speedDown: push ax mov ax, [perioda] cmp ax, 255 je speedDownEnd inc ax mov [perioda], ax speedDownEnd: pop ax ret cteniKlavesy: ; a provedení příslušné akce mov cx, 2 ; pokračujeme dál mov ah, 1 int 16h ; zjišťujeme, jestli uživatel něco zmáčkl jne klavesaStisknuta ret klavesaStisknuta: mov ah, 0 int 16h ; čekáme na stisk klavesy cmp al, 'k' ; 'K'- konec programu je callKonec cmp ah, 01h ; Esc - konec programu je callKonec cmp al, 'n' ; 'N' - přidání nové kolonie je callPridej cmp al, 's' ; 'S' - smazání kolonie je callSmaz cmp al, 'S' ; 'S' - smazání kolonií je callSmazCtverec cmp al, 'p' ; 'P' - pauza je callPauza cmp ah, 0Fh ; Tab - krokovat je callKrokovat cmp ah, 39h ; mezerník - vytvoří nový (náhodný) plán hry je callNovyPlan cmp ah, 0Eh ; backspace - smazat vše je callSmazatVse cmp ah, 50h ; dolů je callKurzorDown cmp ah, 4bh ; vlevo je callKurzorLeft cmp ah, 4dh ; vpravo je callKurzorRight cmp ah, 48h ; nahoru je callKurzorUp cmp ah, 49h ; pageUp je callSpeedUp cmp ah, 51h ; pageDown je callSpeedDown jmp dal callKonec: mov cx, 1 ; končíme call konec jmp dal callPridej: call pridej jmp dal callSmaz: call smaz jmp dal callSmazCtverec: call smazCtverec jmp dal callPauza: call zapauzovat jmp dal callKrokovat: call krokovat jmp dal callNovyPlan: call novyPlan jmp dal callSmazatVse: call smazatVse jmp dal callKurzorDown: call kurzorDown jmp dal callKurzorUp: call kurzorUp jmp dal callKurzorLeft: call kurzorLeft jmp dal callKurzorRight: call kurzorRight jmp dal callSpeedUp: call speedUp jmp dal callSpeedDown: call speedDown jmp dal dal: ret zij: push si push cx push ax push bx push di push dx mov si, plan mov di, si mov dx, di mov cx, 320*200 add dx, cx budeZit: push si call sousedi pop si cmp ax, 2 je dalsiKolonie cmp ax, 3 je ozij umri: cmp byte[si], 1 jne dalsiKolonie mov byte[si], 2 jmp dalsiKolonie ozij: cmp byte[si], 0 jne dalsiKolonie mov byte[si], 3 jmp dalsiKolonie dalsiKolonie: inc si loop budeZit pop dx pop di pop bx pop ax pop cx pop si ret upravovani: push cx push si mov cx, 320*200 mov si, plan uprav: cmp byte[si], 2 je umrela cmp byte[si], 3 je ozila jmp opravaDalsiKolonie umrela: mov byte[si], 0 jmp opravaDalsiKolonie ozila: mov byte[si], 1 jmp opravaDalsiKolonie opravaDalsiKolonie: inc si loop uprav pop si pop cx ret sousedi: ; do ax uloží počet sousedů - nic nezálohuje na zásobník - je to součást fce "zij" - vyčleněno jen kvůli max. délce skoku xor ax, ax ; počet sousedů sub si, 320 + 1; levý horní soused cmp si, di jbe stredniHorni cmp si, dx jnb stredniHorni cmp byte[si], 0 je stredniHorni cmp byte[si], 3 je stredniHorni inc ax stredniHorni: inc si cmp si, di jbe pravyHorni cmp si, dx jnb pravyHorni cmp byte[si], 0 je pravyHorni cmp byte[si], 3 je pravyHorni inc ax pravyHorni: inc si cmp si, di jbe levyStredni cmp si, dx jnb levyStredni cmp byte[si], 0 je levyStredni cmp byte[si], 3 je levyStredni inc ax levyStredni: add si, 320 - 2 cmp si, di jbe pravyStredni cmp si, dx jnb pravyStredni cmp byte[si], 0 je pravyStredni cmp byte[si], 3 je pravyStredni inc ax pravyStredni: add si, 2 cmp si, di jbe levyDolni cmp si, dx jnb levyDolni cmp byte[si], 0 je levyDolni cmp byte[si], 3 je levyDolni inc ax levyDolni: add si, 320 - 2 cmp si, di jbe stredniDolni cmp si, dx jnb stredniDolni cmp byte[si], 0 je stredniDolni cmp byte[si], 3 je stredniDolni inc ax stredniDolni: inc si cmp si, di jbe pravyDolni cmp si, dx jnb pravyDolni cmp byte[si], 0 je pravyDolni cmp byte[si], 3 je pravyDolni inc ax pravyDolni: inc si cmp si, di jbe neniSoused cmp si, dx jnb neniSoused cmp byte[si], 0 je neniSoused cmp byte[si], 3 je neniSoused inc ax neniSoused: ret nahCislo: ; vygeneruje pseudonahodne cislo v rozmezi 0 - ax a vysledek ulozi do ax push cx push dx mov cx, ax mov ax, [seed] mov dx, 19 mul dx add al, ah xor al, 11111111b mov [seed], ax div cx mov ax, dx pop dx pop cx ret

  Diskuze k článku:

  Diskusní příspěvky vyjadřují názory diskutujících, nikoli autora článku.
  Příspěvky nemající souvislost s článkem a příspěvky jejichž jediným účelem je urážet a nadávat budou po zralé úvaze smazány - uvědomte si, že jste na mém písečku.

  U článku ještě není žádný příspěvek

  Přidat nový příspěvek
  Yo'Sarinkovy stránky Blog o všem, co jste už četli jinde Jediný blog se zápornou návštěvností No-more-Didinka I admini mají své dny
  Yo'Sarinkův blok I RSS tu mám Pagerank? Co s ním.
  http://blok.yosarin.net/sekce-8~Skola/clanek-128~X36SOJ-semestralni-prace